So sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu là chứng chỉ do CTCP phát hành, vậy sự khác nhau giữu cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi là gì chúng ta cùng Onu tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Mục Lục

sự khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường (hay cổ phiếu phổ thông) là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp. Cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của doanh nghiệp cổ phần.

                          Sự khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông của doanh nghiệp, được nhận các quyền lợi sau:

 • Quyền trong quản lý và kiểm soát doanh nghiệp: Cổ đông có quyền tham gia bỏ phiếu, ứng cử vào Hội đồng quản trị, đặc biệt tham gia quyết định các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.
 • Quyền đối với tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông được quyền nhận phần lợi nhuận của doanh nghiệp chia hàng năm dưới hình thức cổ tức. Trường hợp, doanh nghiệp phá sản hay giải thể, cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp.
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho người khác bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán.
 • Ngoài ra, cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường còn có thể hưởng những quyền khác như: quyền được ưu tiên mua cổ phiếu mới do doanh nghiệp phát hành…

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần. Đồng thời cho phép người nắm giữ cố phiếu ưu đãi được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường.

Cổ phiếu ưu đãi có những ưu điểm sau:

 • Quyền ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý doanh nghiệp: Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được hưởng 1 mức cổ tức cố định, xác định trước và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông ưu đãi còn được nhận cổ tức trước cổ đông thường.
 • Không được hưởng quyền bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi không được hưởng quyền bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị. Được thông qua các vấn đề quan trọng trong quản lý doanh nghiệp
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể được phép chuyển đổi thành cổ phiếu thường, tuy nhiên cổ phiếu thường thì lại không được phép chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

Có bao nhiêu loại cổ phiếu ưu đãi?

Cổ phiếu ưu đãi gồm 3 loại : Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết, Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết:

 • Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi này nhiều hơn số phiếu biểu quyết của cổ phiếu thường và số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi sẽ được quy định trong điều lệ doanh nghiệp.
 • Thông thường cổ đông sáng lập mới sở hữu loại cổ phiếu ưu đãi này, tuy nhiên nó chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm, và sau đó được chuyển đổi thành cổ phiếu thường.
                             Có bao nhiêu loại cổ phiếu ưu đãi?

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức:

 • Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận được mức cổ tức cố định và đặc biệt không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức trước.
 • Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền tham gia, biểu quyết hay đề bạt thành viên vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại:

 • Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có quyền yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả lại số vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào .
 • Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền tham dự, biểu quyết hay đề cử vào Hội đồng quản trị.

Hy vọng qua bài viết bạn đã phân biệt so sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi cũng như năm được có tất cả bao nhiêu loại cổ phiếu ưu đãi.

 

 

Rate this post

About The Author