Categories TIN TỨC

Phân biệt cổ phiếu khác trái phiếu ở những điểm nào?

Cổ phiếu và trái phiếu đều là những chứng chỉ có giá. Ghi nhận quyền của chủ sở hữu vốn kinh doanh được đầu tư tại công ty cổ phần, thuộc cấu trúc vốn kinh doanh của công ty cổ phần. Hãy theo dói bài viết dưới đây để phân biệt cổ phiếu khác trái phiếu ở những điểm nào?

Mục Lục

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau đầu tiên giữ cổ phiếu và trái phiếu là đều được gọi là chứng khoán và đều có 2 loại ghi tên và không ghi tên.

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu
                           Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Xem thêm: Cổ phiếu quỹ là gì để phân biệt với các loại cổ phiếu khác

Trong nội dung của cổ phiếu và trái phiếu đều có ghi:

  • Tên, trụ sở chính của công ty phát hành;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD;
  • Ngày phát hành;
  • Tên của người sở hữu (cổ đông).

Cổ phiếu khác trái phiếu ở những điểm nào?

Về khái niệm 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật doanh nghiệp 2014, Khái niệm cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Theo quy định tại Điều 6 Luật chứng khoán 2006, Khái niệm cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Khái niệm trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

Về bản chất

Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ của công ty.

Còn trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu.   

Về chủ thể có thẩm quyền phát hành

Cổ phiếu: Chỉ mỗi công ty cổ phần có quyền phát hành cả cổ phiếu, công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.

Trái phiếu: Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có quyền phát hành trái phiếu như nhau.

Tư cách chủ sỡ hữu

Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu gọi là cổ đông của công ty cổ phần.

Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty. Họ trở thành chủ nợ của công ty.

Quyền của chủ sở hữu

Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty. Tùy thuộc vào loại cổ phần họ nắm giữ, họ có những quyền khác nhau trong công ty.

Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được chia lợi nhuận. Tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Họ có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty, tham gia biểu quyết các  vấn đề của công ty.

Trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của công ty.

Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu do công ty cổ phần phát hành được trả lãi định kì. Lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Thời gian sở hữu

Cổ phiếu: Không có thời hạn cụ thể, phụ thuộc vào ý chí và quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu.

Trái phiếu: Có thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu.

Cổ phiếu khác trái phiếu ở những điểm nào?
                       Cổ phiếu khác trái phiếu ở những điểm nào?

Click ngay: Tìm hiểu cổ phiếu ưu đãi để phân biệt các loại cổ phiếu

H quả của việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Cổ phiếu: Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Trái phiếu: Kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty. Tuy nhiên, không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Trên đây là một số phân biệt cổ phiếu khác trái phiếu ở những điểm nào đẻ bạn dễ dàng nhận biết. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Rate this post

About The Author