Categories TIN TỨC

Cổ phiếu quỹ là gì? Phương thức thực hiện giao dịch ra sao?

Tùy theo tình hình thực tế của thị trường, nhiều công ty phát hành sẽ thực hiện việc mua bán cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là gì? Phương thức thực hiện giao dịch ra sao? Các bạn đừng bỏ lỡ câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé!

Mục Lục

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu được công ty cổ phần phát hành và được chính công ty phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp.

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là gì
                                                     Cổ phiếu quỹ là gì
 • Cổ phiếu quỹ được mua lại bởi công ty phát hành sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường;
 • Cổ phiếu quỹ không được trả cổ tức, không có quyền biểu quyết,  quyền mua cổ phiếu mới;
 • Số cổ phiếu quỹ nắm giữ bởi công ty phát hành hạn chế theo luật quy định.

Quy định mua bán cổ phiếu quỹ

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán. Một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo các quy định.

 • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng;
 • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần, đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại;
 • Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua.
 • Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong 30 ngày.

Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ

 • Cần có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần. Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
 • Trường hợp nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.
 • Công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ
                                     Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Xem thêm: Đặc điểm cổ phiếu ưu đãi để hiểu thêm về thị trường cổ phiếu

Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất. Trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán làm cổ phiều thưởng cho người lao động trong công ty hoặc công ty chứng khoán mua lại cổ phần của mình để sửa lỗi giao dịch.

Việc bán cổ phiếu quỹ phải có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể và nêu rõ thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá. Công ty đại chúng khi bán cổ phải quỹ phải có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch.

Trên đây là bài viết giải đáp về cổ phiếu quỹ để giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về loại cổ phiếu này. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Rate this post

About The Author